പ്രധാന പദ്ധതികൾ - Shijiazhuang Ruite Pump Co., Ltd.
ലിസ്റ്റ്_ബാനർ

പ്രധാന പദ്ധതികൾ

ടൈലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്ലറി പമ്പ്
ടെയിലിംഗുകൾ സ്ലറി പമ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു
ടൈലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ മൈനിംഗ് സ്ലറി പമ്പ്
സബ്‌മേഴ്‌സിബിൾ സ്ലറിപ് യുപി
മധ്യ അയിര് പൾപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ്
FGD
FGD പമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റ്
ലംബ പമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
P1020726